Skip to content Skip to footer

OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgilendirme Yazısı


OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği, şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve kişisel verilerinizin işlenmesi uygulamalarımız ile ilgili bu bilgilendirmeyi Veri Sorumlusu olarak sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Kişisel Veri Tanımı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; ticari, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan/ olmayan bilginiz, OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile Fuarımızı geliştirebilmek beğeninize göre etkinlik çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir bilgilendirme hizmeti sağlayarak “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel hizmet alma alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen iş organizasyonlarında gerekli olması ve diğer hallerde kamu sağlığının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması, ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, KVKK Md. 5’de ve md.6’da öngörülen hallerde veya açık rızanın gerektiği durumlarda açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen ilgiliye ait kişisel veriler Kanun gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kanunun 5. Maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu anlamda ilgiliye ait kişisel veriler;

OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından organize edilen ve düzenlenen fuar alanlarını ziyaret etmeniz esnasında ya da elektronik posta, kargo, referans, çağrı merkezi ve benzeri yöntemlerle tarafımıza ulaşan her türlü bilgi kayıtları, Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından adına işletilen hesaplar kanalı, Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve çoklu medya mesajları, bilgi formları da dahil vesaire iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı, OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti.’nin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’ne ait sitenin ziyareti esnasında sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kullanılan çerezler aracılığıyla, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanan ve işlenen veriler, Orman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarı organizasyonu ile ilgili bilgilendirmelerin iletilmesi amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen veriler, saklanma koşulları göz önünde bulundurularak verilerin muhafazası için yasal mevzuatta belirlenen süreler ile OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan saklama sürelerinin dolması halinde periyodik imha süreleri doğrultusunda resen ya da ilgilinin talebi ile verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirebilmek için,

 • Kişisel verilerin silinmesi, Kişisel verilerin yok edilmesi
 • Kişisel verileri anonim hale getirilmesi Yöntemlerinden uygun olanı kullanarak imha edilmektedir.
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’ne iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, www.ormanekosistem.com.‘da bulunan iletişim bilgilerini kullanarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya bilgi@www.ormanekosistem.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.
 • Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
 • Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu metinde yer alan tüm hususlarla ilgili olarak şirketimiz OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti. ’ne başvurabileceğinizi, bu başvuru ve talepleriniz ile ilgili yasal süreler içerisinde tarafınıza dönüş yapılmaması yahut hukuki gerekçesi açıklanmadan başvuru ve taleplerinize ret yanıtının gelmesi halinde yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
OTTO Tanıtım Tasarım Yazılım Tic. Ltd. Şti.