Skip to content Skip to footer

Kıymetli Misafirlerimiz.

Sayfamızı ziyaretiniz için teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve Orman Mühendisleri Odası adına en kalbi duyularımla selamlıyorum.

Orman Mühendisleri Odası (OMO) Anayasamızın 135. Maddesinde belirtilen “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” ve “kamu tüzel kişiliği” vasfına haizdir. “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”, “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ve “Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği” başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Diğer görevlerinin yanında OMO “Ana Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre;

  • Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ormanların orman ekosistemi yönetimi yaklaşımıyla korunması, genişletilmesi, işletilmesi ile ormanların su üretimi, sosyal, kültürel ve benzeri fonksiyonel yararlarının topluma sunulması amacıyla, her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yaparak bu hususlarda resmi merciler ve diğer ilgili kuruluşlara teklif ve yardımlarda bulunmak,
  • Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleklerinin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak ile yetkili ve sorumludur.

Bu kapsamda 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da “Orman ve Ekosistem Zirvesi” organize edilecektir.  

Bu zirvenin amacı; sektörün bütün paydaşlarını bir araya getirerek, ormanlarımız dâhil yaşam alanlarımızı oluşturan ekosistemlerin değerlerinin bilimsel temellere dayalı olarak doğru şekilde anlaşılması, sürdürülebilirliklerinin geliştirilmesi, bu sahada faaliyet gösteren tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması, OMO’nun kurumsal kapasitesinin ve üyelerine hizmet imkanının artırılmasıdır.

Ayrıca; zirve sonucunda katılımcıların görüş ve önerilerini içeren bir sonuç bildirisi ve eylem takvimi yayınlanacaktır.

Devletimizin ilgili kurumları ile yakın işbirliği halinde “ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi” nde düzenlenecek bu etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere  iş dünyası dahil ilgili tarafların davet edilmesi planlanmakta olup, zirve esnasında ulusal ve  uluslararası konuşmacıların yer aldığı oturumlar düzenlenecek, stantlar açılacak, yüz yüze  görüşmeler, çalıştaylar gerçekleştirilecek; konserler, dinletiler ve diğer performanslar sahnelenecektir.

Malumları olduğu üzere ekosistemler “insan, toprak, su, hava, bitki, hayvan ve mikroorganizma topluluklarının ve bunların cansız çevrelerinin işlevsel bir birim olarak etkileşime girdiği dinamik kompleksler” dir.  Bu haliyle bir ekosistem yaşamın başladığı ve paydaşların etkileşimi ile sürmekte olduğu alanları ifade etmektedir.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan “Küresel Ekosistem Sistematiği” ne göre biyosfer temelde; i)Karasal,  ii)Yer altı, iii)Tatlı su, iv)Deniz,  v)Atmosfer şeklinde beş bölüme ayrılmıştır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve diğer uluslararası politika belgeleri yanında, BM Genel Kurulu 1 Mart 2019 tarihinde 2021-2030 yıllarını “Ekosistem Restorasyonu 10 Yılı” olarak kabul ve ilan etmiştir. Bu çerçevede BM;  Hükümetleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşları ve sivil toplum, özel sektör ve akademi dâhil olmak üzere diğer ilgili paydaşları On Yıl’ın uygulanmasını aktif olarak desteklemeye davet etmiştir.

Bu çerçevede OMO olarak, hem kendi mevzuatımız ve vizyonumuzdan aldığımız yetki ve sorumluluk, hem de uluslararası gelişmeler çerçevesinde, ilgili tüm paydaşlarla birlikte “Orman ve Ekosistem Zirvesini” düzenlemekten mutluluk duymaktayız.

Her ferdimizi, kurumlarımızı, özel sektörü, akademik camiamızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı bu ulvi yolda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

 

Hasan TÜRKYILMAZ
OMO Genel Başkanı